تأويل بي‌دليل

از امام خوئی پرسیدم که در باره فرموده امیر المؤمنین در تحریم متعه در روز خیبر چه می‌فرمایید؟ گفتند:

«فرمایش امیر المؤمنین ÷ جنبه اختصاصی دارد یعنی تحریم در همان روز مراد است نه تحریم دائم!».

و پرسیدم که درباره فرمایش امام صادق ÷ چه می‌فرمایید؟ یعنی ازدواج بدون شاهد آیا در عهد پیامبر ص رائج بوده است؟ فرمودند: «جوابیکه ایشان به سؤال کننده دادند از روی تقیه بوده است، همه فقهای بر این امر اتفاق نظر دارند».

بنده جسارت می‌کنم وبه خودم اجازه می‌دهم که بگویم باکمال تأسف رأی فقهای ما صائب نبوده است، به دلیل اینکه متعه همزمان با گوشت الاغ حرام شده، و گوشت الاغ از روز خیبر برای همیشه حرام شد لذا از همان روز شنیده نشده که کسی گوشت الاغ خورده باشد و تا قیامت هم حرام خواهد بود. بنابراین ادعای اینکه تحریم متعه به روز خیبر اختصاص داشته ادعایی بدون دلیل است، علاوه بر آن اگر تحریم اختصاصی می‌بود باید نسخ آن از پیامبر ص ثابت می‌شد، وانگهی نباید فراموش کرد که علت اباحت صیغه جنگ و سفر بوده است پس چگونه در آن جنگ و سفر بسیار شدیدی که هیچکس دسترسی به همسرش ندارد متعه حرام شود و سپس درحالت عادی مباح می‌گردد؟!.

پس بیاییم حقیقت را بخاطر خدا بپذیریم که آغاز حرمت متعه از خیبر توسط رسول اکرم ص و نقل آن توسط امیرالمؤمنین ÷ بوده است و توجیهات و تأویلات فقهای ما باکمال احترامی ‌که به آنان داریم هیچ ارزش دینی و اخلاقی و هیچ مستند شرعی ندارد، و چیزی جز بازی کردن با نصوص و روایات نیست.