فتوای امام خمينی

امام حتی صیغه کردن با دختر شیرخوار را نیز جایز می‌دانستند، لذا فرموده‌اند:

«نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جایز نیست و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ حتی در شیرخوار اشکالی ندارد!!»[۵۳] .

[۵۳] تحریر الوسیلة جلد سوم با ترجمه فارسی مسأله ۱۲. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.