سِنّ صيغه

این را هم بدانید که برای زن صیغه شونده شرط نیست که به سن بلوغ رسیده باشد، بلکه دختر ده ساله! را نیز می‌توان صیغه کرد!.

از امام صادق ÷ پرسیده شد: دختر کوچک را هم می‌توان صیغه کرد؟ فرمودند:

«بله، مگر اینکه خیلی کوچک باشد که فریب بخورد، پرسیده شد در چه سنی فریب نمی‌خورد، فرمود در ده سالگی»[۵۲] .

در این روایت که به امام صادق ÷ نسبت داده شده حد أقل سن صیغه ده سال در نظر گرفته شده ولی بنده می‌گویم بعضی‌ها معتقدند که دختر شیرخوار! را نیز می‌توان صیغه کرد!.

[۵۲] فروع کافی: ۵/ ۴۶۳، و تهذیب: ۷ / ۲۵۵.