شرط ايمان!

صدوق از امام جعفر صادق ÷ روایت می‌کند که فرمودند:

«إن الـمتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بها عمل بديننا ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا»یعنی: «صیغه دین من و دین پدران من است کسی که به آن عمل کند به دین ما عمل کرده و کسیکه آنرا انکار کند دین ما را انکار کرده وبه دین دیگری غیر از دین ما معتقد شده است»[۴۷] .

ملاحظه فرماییدکه بنابراین روایت هرکس متعه نکند، یا آنرا قبول نداشته باشد کافر است!.

[۴۷] من لا یحضره الفقیه: ۳/۳۶۶.