بازهم تهمت!:

بلکه علاوه بر آن حضرت رضا÷ را متهم کردند که:

«به دختر عموی مأمون عاشق بود و او نیز به حضرت عاشق شده بود»[۴۵] .

[۴۵] عیون اخبار الرضا: ص ۱۵۳.