تحلیل شاخدار!

هنگامی‌که در حوزه این روایت را خواندیم علماء و مراجع عظام باکمال خونسردی از کنار آن گذشتند هنوز تحلیل آقای خوئی را بیاد دارم که وقتی از ایشان درباره این روایت جویا شدیم به نقل از آقای کاشف الغطاء فرمودند:

«آنها به این دلیل چنین سؤ ظنی به حضرت رضا ÷ نمودند تا اینکه نسل‌شان همیشه پاک بماند!».