حضرت عقیل ÷!:

ثقة الاسلام ابوجعفر کلینی از امام باقر ÷ روایت می‌کند که:

«درباره امیرالمؤمنین فرمود: با او دو مرد ضعیفِ ذلیلِ تازه مسلمان باقی مانده بود، عباس و عقیل»[۴۰] .

[۴۰] فروع کافی: ۸/۲۳۵.