از همان زندیق!:

ثقة الاسلام کلینی می‌فرماید:

«هشام بن حکم وحماد از «زراره» نقل می‌کنند که گفت: در دلم گفتم پیرمردی است که درباره خصومت هیچ علمی ندارد، منظور امام صادق ÷ است».