لغزش عالم!:

حتی امام خوئی هنگامی‌که کتاب بزرگش (معجم رجال الشيعة) را شروع به تألیف کرد، بنده یکی از همکاران ایشان در تألیف این کتاب ضخیم بودم، که روایات را از میان کتاب‌ها جمع‌آوری می‌کردم وقتی که به این روایت رسیدم و آن را برایشان خواندم اندکی فکر کرد و فرمود:

«هیچ عالمی از لغزش خالی نیست!».

همین و بس یک کلمه دیگر اضافه نکرد!.

اما چه بگویم ای امام بزرگوار! لغزش آن است که بدون اختیار و قصد انجام گیرد، اما وقتی ایشان فهمیدکه فلان کار یا اندیشه اش اشتباه هست دیگر درست نیست که خاموش بماند! اگر بنده برای شما بمنزله فرزند وشما برای من به حقیقت یک پدر نبودید هرگز این سکوت شما را تحمل نمی‌کردم! سکوت در برابر این اهانت بزرگی که به امام بزرگوارمان امام جعفر صادق ÷ روا داشته شده است.