سند رسوایی!:

از زراره ابن أعین روایت است که گفت:

«از ابو عبدالله در باره تشهد پرسیدم فرمود التحیات والصلوات....مجددا در باره تشهد پرسیدم فرمود: «التحيات و الصلوات»، هنگامیکه خارج شدم «ضرطت في لحيته» «به ریشش گوزیدم»!! و گفتم: «لن يفلح ابدا!» «هرگز رستگار نخواهد شد»!»[۳۶] .

ای ستمگران! و ای از خدا بی‌خبران! به ما حق بدهید که به حال امام صادق ÷ خون بگرییم، چطور نسبت به آن الگوی دانش و تقوا و چهره درخشان خاندان نبوت چنین الفاظ رکیک و زشتی استعمال می‌کنید؟ آیا با شخصیتی همچون امام صادق –علیه و علی آبائه الف الف سلام- باید چنین برخورد شود؟! این است محبت آل بیت؟!!.

متأسفانه حدود هزار سال است که از تألیف کتاب کشی می‌گذرد، و تمامی علمای شیعه ما در هر زمان آنرا دیده و خوانده‌اند اما ندیدم که یکی از آنان براین سند رسوائی اعتراض کرده باشد!.

[۳۶] رجال کشی ص ۱۴۲.