توهين به امام صادق ÷!

ایشان آزار و اذیت‌های فراوانی دیده وهیچ کار زشتی نبوده که به ایشان نسبت نداده باشند.