بدون لباس!:

-اهل کوفه- چنان ایشان را محاصره کردند و دائره را بر ایشان تنگ نمودند -نه تنها لباس‌هایشان راکه حتی- جانماز را از زیر پایش کشیدند، سرانجام حضرت مجبور شد شمشیرش را حمایل کند و بدون لباس بنشیند!![۳۴] .

آیا شایسته بود که امام حسن مجتبی÷ تا این حد مورد ظلم و ستم قرار گیرد که مجبور شود لخت مادرزاد جلو مردم بنشیند این است محبت اهل بیت!؟.

[۳۴] ارشاد مفید: ص ۱۹۰