تناقض کجاست!؟:

حالا دقت کنید که امام صادق ÷ چگونه از یک طرف می‌فرمایند:

«آن فرجی بود که از ما اهل بیت غصب شد توسط کی؟ توسط عمر».

و از طرف دیگر می‌فرمایند:

«با آن دو نفر دوستی کنید کدام دو نفر ابوبکر و عمر».

این معما را چگونه باید حل کرد؟!. هنگامی‌که از امام خوئی درباره این فرموده امام صادق ÷ پرسیدم که فرمودند:

«با ابوبکر و عمر دوستی کنید، جواب این بود که امام صادق از روی تقیه چنین فرموده‌اند!!».

اینجاست:

ای خوئی بزرگوار! مگر نه این است که زن سوال کننده از شیعیان اهل بیت علیهم السلام و ابوبصیر از اصحاب امام صادق ÷ بود؟ پس اینجا چه لزومی به تقیه بود؟! بنابراین اجازه بفرمائید که بگویم این توجیه آية الله العظمی ابوالقاسم خوئی نادرست است.