حسین شیر نخورد!:

«(فحملته كرها ووضعته كرها) با دل ناخواسته حامله شد و او را تحمل کرد و با دل ناخواسته او را زاد، و هرگز حسین ÷ از فاطمه (س) شیر نخورد و نه از هیچ زن دیگری، او را نزد پیامبر می‌آوردند ایشان انگشت ابهام خود را در دهانش می‌گذاشتند که او می‌مکید وتا دوسه روز برایش کافی بود!».