شکایت؟!:

پس از ازدواج که حضرتش ص با بریده نزد حضرت زهراء (س) رفتند تا پدرش را دید چشمانش اشک آلود شد حضرت فرمودند:

«دخترم! چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: بدلیل قلّت طعام، و کثرت ناراحتی‌ها و شدت غمها».

و در روایت دیگری هست که فرمود:

«بخدا قسم ناراحتی‌ام شدت گرفته، تنگدستی‌ام زیاد شده، و بیماری‌ام طولانی گردیده است»[۳۱] .

[۳۱] کشف الغمة: ۱/۱۴۹-۱۵۰.