جر و بحث!:

و در کتاب سلیم بن قیس آمده است که:

«او -سلام الله علیها- در قضیه فدک پیش ابوبکر و عمر رفت و با آنان جر و بحث کرد، و دمیان مردم فریاد کشید تا اینکه مردم به دورش جمع شدند!»[۳۰] .

آیا حضرت زهراء -سلام الله علیها- دخت گرامی رسول الله ص ممکن است چنین حرکتی بکنند؟!.

[۳۰] کتاب سلیم بن قیس: ص ۲۵۳.