قهرمانی!:

ابو جعفر کلینی در اصول کافی روایت می‌کند که:

«فاطمه از شانه‌های عمر گرفت و او را بطرف خودش کشید».