طناب انداختند!:

طبرسی در احتجاج روایت می‌کند که:

«عمر و کسانی که دور و بر او بودند طناب به گردن امیرالمؤمنین انداختند و کشان کشان او را نزد ابوبکر بردند، تا جائیکه او فریاد می‌کشید: «يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني»!!».

آیا امیرالمؤمنین تا این حد بزدل و ترسو بودند؟!.