کارشناسی قضایی!:

از امام صادق ÷ روایت است که فرمود:

«یک زن که به مردی از انصار عاشق شده بود نزد عمر آورده شد، زن برای بدام انداختن مرد انصاری تخم مرغی شکسته و سفیدی آنرا به لباسها و بین رانهایش مالیده بود، حضرت علی -که مستشار قضائی عمر بود - بلند شد و بین رانهایش را نگاه کرد! و او را متهم نمود»[۲۶] .

آیا واقعا ممکن است امیرالمؤمنین بین ران‌های زن نامحرمی را نگاه کنند؟! و آیا با عقل جور درمی‌آید که امام صادق÷ چنین روایتی را نقل کنند؟ آیا کسیکه با اهل بیت پیامبر ص محبت داشته باشد چنین سخنی می‌گوید؟!.

[۲۶] بحار الانوار: ۴/۳۰۳.