نتيجه‌گيري

الاغ حرف می‌زند!.

الاغ به پیامبر ص خطاب می‌کند: پدرو مادرم فدایت باد! در حالی که این مسلمانان هستند که پدرو مادر شان را فدای رسول خدا می‌کنند و نه الاغها!.

الاغ می‌گوید: «حدثني ابي عن جدي» تاجدّ چهارمش در صورتیکه بین نوح و پیامبرمان ص هزاران سال است، پس چگونه الاغ می‌گوید که جد چهارمش با نوح ÷ در کشتی بوده است!؟ مگر الاغ چقدر عمر می‌کند!؟.