رأی امام صادق ÷

تا این حد؟!:

«به خدا سوگند اگر سه نفر مؤمن از میان شما بیابم که سرّ مرا کتمان کنند هیچ سخنی را از آنان پنهان نخواهم داشت»[۱۸] .

[۱۸] اصول کافی: ۱/۴۹۶.