رأی امام باقر÷

خدا را شکر:

«اگر همه مردم هم، شیعه ما می‌بودند، حتما سه چهارم‌شان درباره ما شکاک(شک کننده) و یک چهارم دیگرشان احمق می‌بودند»[۱۷] .

[۱۷] رجال کشی: ص ۷۹.