زرنگ باید بود:

«اینها برما گریه می‌کنند! مگر ما را جز آنها چه کسی کشته است؟!»[۱۶] .

[۱۶] احتجاج: ۲/۲۹.