رأی امام زین العابدین ÷

از امت من نیستید:

«آیا می‌دانید که شما به پدرم نامه نوشتید و او را فریب دادید باوجودیکه با او عهد و پیمان بسته بودید، او را کشتید و خوار کردید، به چه رویی به چهره نازنین پیامبر ص نگاه خواهید کرد هنگامی‌که به شما بگوید اهل بیتم را کشتید و حرمت مرا پاس نداشتید، پس از امت من نیستید»[۱۵] .

[۱۵] احتجاج: ۲/۳۲.