اِهداء

بسم الله الرحمن الرحیم

این اثر ناچیز را به تمام حق جویان تقدیم می‌دارم آنانیکه همواره حق را بر باطل، تحقیق را بر تقلید، وحدت را بر تفرقه، حق طلبی و عزت را بر ننگ و عار ترجیح می‌دهند، کسانی که به تعبیر قرآن کریم تمام سخنان را می‌شنوند و آنگاه بهترین آنرا پیروی می‌کنند.

خوشا به سعادتشان

جواد