مشخصات کتاب

اهل بيت از خود دفاع مي‌كنند

تلاشي مخلصانه در راستاي تصحيح بعضي مفاهيم و تحكيم وحدت بين امت اسلامي
تأليف

دكتر حسين موسوي


ترجمه:

جواد منتظري