مشخصات کتاب

بررسی روايات ساختگی در کتب حديث نقد کتب حديث
اثر:

مصطفی حسينی طباطبايی