مشخصات کتاب

اعمال مخالف با شرع

برخی از بانوان مسلمان
گردآوری

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین


ترجمه:

مجید احمدی