چهارم

برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر، توجه نمود:

۱. آن قسمت از خواب باید تعبیر شود که: دارای اهمیت است، به امری واقعی اشاره دارد، برای تنبیه بیننده‌ی خواب است، مژده‌ای برای او یا سودی دنیوی و اخروی در آن باشد. به قسمت‌هایی از خواب که پریشان و نامفهومند و تعبیر درستی ندارند، نباید توجه نمود.

۲. برای تعبیر تک تک امور مهم خواب باید در قرآن، حدیث پیامبر ص، قیاس، تشبیه، واژه‌شناسی و معنی اسامی، اصل وریشه‌ای یافت. [برای روشن شدن موضوع فوق به مثال‌های زیر توجه نمایید].