سوم

اگر خواب ناپسند و ناخوشایند باشد، شایسته است که بیننده‌ی آن هفت عمل زیر را انجام دهد که در صورت انجام دادن آن‌ها، از آن خواب به ارادﮤ پروردگار دچار ضرر و زیان نمی‌گردد؛ واز شرّ این خواب به خداوند پناه ببرد.

۱. با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شرّ شیطان به خداوند پناه ببرد.

۲. سه مرتبه، به طرف چپ خود تف کند. [بدون پرت کردن آب دهان. م]

۳. جهت خوابیدن خود را عوض کند.

۴. نماز بخواند.

۵. آن را نزد کسی بیان نکند.

۶. نزد خود نیز، آن را تعبیر ننماید.

دلیل تمام موارد بالا، احادیثی از پیامبر خداص می‌باشند.

امام بخاری از ابوسعید خدری، روایت می‌کند که پیامبر خداص فرموده است: «اذا رأی احدكم رؤیا یحبها فانما هی من الله فلیحمدالله علیها ولیحدث بها واذا رأی غیر ذالك مما یكره فانما هی من الشیطان فلیستعذ من شرها ولا یذكرها لاحد فانها لا تضره»؛یعنی، (هرگاه، یکی از شما خوابی دید که از آن خوشش آمد، آن از طرف خداست، پس خداوند را بر آن سپاس گوید و آن را برای دیگران نیز، بیان نماید و اگر خواب ناخوشایندی ببیند، آن از طرف شیطان است، پس از شرّ آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد کسی بیان نکند که در این صورت، از آن خواب دچار ضرر و زیان نمی‌گردد).

ترمذی نیز، از ابوهریره روایت نموده است که پیامبرص فرموده است: «اذا رأی احدكم الرؤیا الحسنه فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیح فلا یفسرها ولا یخبر بها»؛یعنی، اگر یکی از شما خواب خوبی دید آن را تعبیر نموده و نزد دیگران بازگو نماید و اگر خواب زشت و ناخوشایندی دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز، بازگو ننماید).

بخاری و مسلم از ابوسلمه، روایت نموده‌اند که گفته است: «لقد كنت أری الرؤیا فتمرضنی حتی سمعت ابا قتاده یقول وانا كنت أری الرؤیا تمرضنی حتی سمعت النبیص یقول الرؤیا الحسنه من الله فذا أری احدكم فلا یحدث به الا من یحب واذا رأی ما یكره فلیتعوذ بالله من شرها ومن شرالشیطان ولیتفل ثلاثاً ولا یحدث بها احداً فانها لن تضره»؛ یعنی، (من خواب می‌دیدم و به علت آن مریض می‌شدم تا اینکه شنیدم که ابوقتاده نیز، همانند من به واسطه‌ی خواب‌هایش دچار بیماری می‌شد، وگفته است که از پیامبرص شنیدم که فرمودند: خواب نیکو از طرف خداوند است، پس هرکس ببیند، جز نزد آن‌‌کس که دوستش دارد، آن را بازگو نکند و اگر کسی خواب ناخوشایند و نامطلوبی را ببیند پس از شرّ آن و شرّ شیطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نماید و آن را نزد کسی بازگو ننماید که در این صورت، دچار زیان نمی‌گردد). در روایت مسلم آمده است: (اگر کسی خوابی مطلوب و نیک ببیند آن را مژده دهد و نزد کسی بازگو نماید که دوستش دارد).

اما مسلم از جابر، روایت می‌کند که پیامبرص فرمودند: «اذا رأی احدكم الرؤیا یكرهها فلیبصق عن یساره ثلاثاً ولیتعذ بالله من الشیطان ثلاثاً ولیتحول عن جنبه الذي كان علیه»؛یعنی، اگر یکی از شما خوابی نامطلوب و ناپسند را دید، سه بار به طرف چپ خود تف نماید و سه بار بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آن سمت که خوابیده است روی برگرداند و به سمت دیگر بخوابد).

و نیز، امام مسلم از ابوهریره، روایت نموده است که پیامبر خداص فرمودند: «فان رأی احدكم ما یكره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس»؛ یعنی، (اگر یکی از شما خواب ناخوشایندی دید پس برخیزد و نماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننماید).