دلیل اول- قرآن

قوله تعالی:

﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِ [النساء: ۱۱۹].

«و بدیشان دستور می‌دهم و آنان آفرینش خدا را دگرگون می‌کنند».

ابن عربی در مورد این آیه می‌گوید:

پیامبر خدا ص افراد زیر را لعنت کرده است:

الف) کسی که خال کوبی می‌کند و کسی که خواستار خال کوبی است.

ب) کسی که ابروها را باریک می‌کند و کسی که خواستار باریک کردن آن باشد.

ج) کسی که دندانها را تیز و باریک می‌کند و کسی که خواستار آن است.

د) کسی که به خاطر زیبایی بین دندانهایش فاصله ایجاد می‌کند و با این کار آفرینش خدا را دگرگون می‌سازد.

واشمه: به زنی می‌گویند که یک نقطه یا خطوطی را از بدن زخمی می‌کند و در آن سرمه می‌ریزد و با حالت تکبر نمایان می‌شود. زنان با این حالت خود را برای مردان آرایش می‌دهند و مردانی از سرزمین جزيره صقليه و آفریقا آن را انجام می‌دادند تا نشانه‌ی مردانگی آنها در ابتدای خلقت باشد.

النّامصة: کسی که به خاطر زیبایی موها را می‌کَند. ابن عربی در ادامه می‌گوید: همة این کارها، دگرگون کردن آفرینش خداست و تغییر هیئت و قیافه می‌باشد که از دیدگاه اسلام حرام است. حسن البصری هم درست این فهم را از این آیه داشته‌اند [۱۲].

ابن سعدی / در توضیح این آیه چنین می‌گوید:

این دگرگونی‌ها یعنی تغییر ظاهر به وسیله‌ی خال کوبی، تیز و باریک کردن دندانها، باریک کردن ابروها و ایجاد فاصله بین دندانها با هدف زیبایی فریب شیطان است که به این وسیله آنها را گول می‌زند تا خلقت و آفرینش خدا را تغییر دهند.

این اعمال نشانه‌ی اعتراض به خلقت وآفرینش و طعنه در حکمت و ارادة خداست.

با انجام چنین کارهایی عملاً اعلام می‌کنند کارهایی که با دست خود انجام می‌دهیم بهتر و خوبتر از خلقت و آفرینش خداست. و نوعی نارضایتی به تقدیر و تدبّر خدا می‌باشد. این شامل تغییر آفرینش داخلی هم می‌شود [۱۳].

[۱۲] احکام القرآن ابن عربی: ۱/۵۰۱. [۱۳] تیسیر الکریم الرحمن: ۲/۱۷۰.