باريک نمودن أبروها از ديدگاه اسلام

حرام بودن باریک کردن موهای ابرو هم در قرآن و هم در حدیث پیامبر ص وارد شده است.