رأی ابن منظور [۴]:

النَّمَصُ: موهای کوتاه، و النَّمص: یعنی: نازک بودن و باریک بودن مو به صورتی که آن را مانند موهای تازه روییده می‌بینی.

رَجُلٌ أَنْمَصٌ یعنی: مردی که تازه موهایش روییده، و رجل أنمص الحاجب مردی است که موی ابرویش پس از برداشتن دوباره روییده است.

النمص: یعنی کندن مو و نَمَصَ شَعْرَهُ یَنْمُصُهُ نَمْصاً یعنی موها را کَند.

[۴] لسان العرب لابن منظور: ۷/۱۰۱.