رأی و نظر فیروزآبادی [۳]:

النَّمصُ: یعنی کَندن مو، و کسی که موها را می‌چیند لعنت شده است.

النَّمَصُ: (که تمام حروفش دارای حرکت باشند) نازک و باریک کردن مو به صورتی که آن را مانند موهای تازه روییده می‌بینی، یا به معنی موهای کوتاه است.

النَّمیص: یعنی: کَنده شده، اگر برای گیاهان به کار برده شود به معنی گیاهی است که حیوان آن را با دهانش کنده است، نه به معنی گیاهی که آن را خورده ولی بعداً روییده است.

[۳] ترتیب القاموسی الـمحیط - الفیروز آبادی و الزاوی: ۴/۴۴۴.