رأی نووی [۲]:

در باب متنمصات می‌گوید: متنمصات جمع متنمصه است و ابن الجوزی آن را منتمصه آورده است که میم را بر نون مقدم نموده و مقلوب است.

الـمتنمصة: کسی که موی أبرویش را به وسیله‌ی دیگران باریک می‌کند.

النامصة: کسی که موی أبروی دیگران را باریک می‌کند.

النماص: برداشتن موی صورت به وسیله‌ی موچین، به همین خاطر به منقاش (موچین) منماص گفته می‌شود. و همچنین گفته می‌شود که نماص مخصوص برداشتن موی أبروها برای باریک نمودن و یا راست و درست کردن آن است.

[۲] شرح مسلم للنووی: ۱۳/۱۰۶.