مشخصات کتاب

برداشتن موی ابرو و صورت
از دیدگاه اسلام و پزشکی

ترجمه‌ی: [النمص بین الشریعة والطب]
تأليف:

أم عبدالرحمن


ترجمه:

اسحاق دبیری