خاتمه

دین صوفیه از گذشته تا اکنون و دیدگاه آنان درباره عبادت همین است، و آنچه در اینجا آوردیم فقط گوشه‌ای از آرای صوفیه در کتاب‌های‌شان و اقدامات منتقدان درباره صوفیه است، و فقط به جنبۀ عبادت و دیدگاه آنان دربارۀ آن پرداختم، جوانب دیگری باقی مانده است که احتیاج به سخنرانی‌های زیادی دارد مانند دیدگاه آنان درباره توحید و رسالات و شریعت و قضاء و قدر و غیره که مجال ذکر آنها نیست.

از خداوند می‌خواهم که حق را به صورت حق به ما نشان دهد و [توان] پیروی کردن از آن را به ما ارزانی دارد، و باطل را به صورت باطل به ما نشان دهد و [توان] پرهیز کردن از آن را به ما عنایت نماید و بعد از اینکه قلبهایمان را هدایت کرد آنها را گمراه ننماید.

سلام و درود خداوند بر پیامبرمان محمد ص و خاندان و یارانش باد.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.