مشخصات کتاب

سؤالاتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد
تأليف:

سلیمان الخراشی


مترجم:

اسحاق دبیری