اتهام تیجانی به ابوبکرس مبنی بر اینکه او نسبت به فاطمه ظلم کرد و او را از ارث محروم کرد بیان اینکه این مسأله در صفحات پیش گذشت و ردّ بر او در این ادعا

تیجانی در ص۱۶۴ دومین عامل هدایت و خود آگاهی خود را از این امر چنین عنوان می‌کند:

«۲- مخالفت فاطمه با ابوبکر:

این موضوع نیز مورد اتفاق شیعه و سنی است. و هیچ عاقل با انصافی را مجالی جز این نمی دهد که حکم بر خطای ابوبکر کند، اگر اعتراف به ظلم و کنار زدن زنان سردار جهانیان نکند …» تا آخر سخن او.

در جواب می‌گوییم: رد بر این موضوع در بیشتر از هفت دلیل گذشت و تفصیل این موضوع را ذکر کردم، و اینکه ابوبکر در عدم تسلیم میراث رسول خدا ج به فاطمه به نص متمسک شده بود و اجماع صحابه و از آن جمله اهل بیت نیز بر همین امر منعقد شده بود، همچنان که رجوع فاطمه از گفته‌اش و صلح و آشتی او با ابوبکر ثابت شده است. می‌توانی این مسأله را در آنجا مطالعه کنی.