مدح صحابه به وسیله پیامبرج:

اما از پیامبر ج درباره فضایل آن‌ها نقل شده است. شیخین ] بخاری و مسلم [ به نقل از عمران بن حصین س از پیامبر ج روایت کرده‌اند که پیامبر ج فرمود: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» «بهترین امت در قرن من هستند و سپس کسانی که بعد از آن‌ها می‌آیند و سپس آن‌ها که بعد از آن‌ها می‌آیند [۴۳۶] عمران می‌گوید: نمی‌دانم که بعد از خود دو قرن یا سه قرن را ذکر کرد.

همچنین شیخین از ابوسعید خدری س به نقل از پیامبر ج روایت کرده‌اند که پیامبر فرمود: اصحاب من را دشنام نگویید اگر کسی از شما به اندازه کوه احد، طلا انفاق کند، ثواب آن به اندازه کف دست آن‌ها و حتی نصف آن] از نان[‌ نمی‌رسد. [۴۳٧]

در صحیح مسلم از ابوموسی اشعری س به نقل از پیامبر ج روایت شده است که فرمود: ستارگان امین‌های آسمان هستند و اگر ستارگان بروند آسمانها آنچه را که بدان تهدید می‌کردند انجام می‌دهد و من برای اصحابم سبب امنیت هستم و اگر من بروم بر سر آن‌ها چیزی خواهد آمد که بدان وعده داده شده‌اند و اصحاب من برای امتم امین هستند واگر آن‌ها بروند امت من به چیزی دچار می‌شود که بدان وعده داده شده است. [۴۳۸]

این ادله روشن و صریح و نصوص دیگری که به همین معناست، شامل بهترین مدح و ثنا از سوی خداوند و پیامبر درباره یاران رسول خداست که این خود بزرگترین دلیل بر عدالت، طهارت و برائت آن‌هاست ونیازی به بحث درباره عدالت آن‌ها نیست به همین سبب علمای مسلمین بر عدالت آن‌ها اتفاق نظر داشته‌اند.

[۴۳۶] بخاری درصحیح خود (کتاب فضائل الحصابة باب فضائل اصحاب النبی ج و من صحب النبی أو رآه من المسلمین) آن را روایت کرده است. فتح الباری ٧/۳،ح۳۶۵ .مسلم کتاب فضائل صحابه . ۴/۱٩۶۴ ح ۳۶٧۳ [۴۳٧] بخاری: کتاب فضائل، فتح الباری ٧/۲۱، ح ۲۶٧۳، مسلم: کتاب فضائل صحابه فصل تحریم سب صحابه: ۴/۱٩۶٧ ح ۲۵۴۰ [۴۳۸. ] صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه۴/۱٩۶۱