سخنان امام محمد شوکانی [۳۱٩] / ۱۲۵۰هـ

او می‌گوید: «بدان که این عمل قبیح و بدعت پلید شیعیان رافضی بدترین عواقب و آثار ویران‌کننده‌ای دارد و آن اینکه زمانی که دریافتند که کتاب و سنت با صدای بلند بر علیه آن‌ها فریاد می‌زنند با سنت دشمنی کردند و بعد از طعن نسبت به صحابه س و تشکیک درباره سنت و حاملان آن و بدگویی درباره آن‌ها، تمسک به سنت را دشمنی با اهل بیت و پیروان آن‌ها شمردند. در نتیجه همه سنت را باطل دانسته و درمقابل آن و به جای آن به دروغ‌های ساختگی چنگ زدند که شامل افتراها و دروغ‌های زشتی درباره صحابه و همه حاملان سنت و کسانی است که به وسیله آن هدایت شدند و عاملان به سنت نبوی و ناشران آن در میان مردم از جمله تابعین و پیروان تابعان را متهم ساختند به همین دلیل آن‌ها را ناصبی نامیدند و به آن‌ها اتهام دشمنی با امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب س و فرزندانش را وارد کردند. خداوند ریشه رافضیان را کنده و از بین ببرد.» [۳۲۰]

[۳۱٩] امام شوکانی خود از شیعیان زیدیه بوده و سپس از عقیده آنان دست برداشته و به یکی از مجتهدان بزرگ در روش و منبع اهل سنت تبدیل شده است. (مترجم) [۳۲۰] قطر الوالی علی الحدیث الولی، شوکانی ص۶و۳۰۵