نظر ابوحامد مقدسی/ ۸۸۸هـ

او در کتابش(الرد علی الرافضة) بعد از بیان بعضی از عقایدشان می‌گوید: هر مسلمان متفکر و اندیشمندی می‌داند که در این فصل درباره عقاید فرقه رافضه با اختلافاتی که با هم دارند، از قبیل کفر صریح ، عناد و جهل زشت و قبیح آوردیم موجب می‌شود که هیچ انسان آگاهی، در تکفیر و حکم خروج آن‌ها از دین اسلام و گمراهی‌شان تردید نداشته باشد. [۳۱۵]

[۳۱۵] رساله فی الرد علی الرافضه ابو حامد المقدسی ص۲۰۰