نظر ابن کثیر/ ٧٧۴ هـ

در شرح حال شیعیان رافضی می‌گوید: این‌ها فرقه‌ای پست و رذیل هستند که به امور متشابه چنگ زده و امور محکمی را که نزد علمای مسلمان ثابت شده است نادیده می‌گیرند. [۳۱۳]

او به بیان مهدی از دیدگاه اهل سنت می‌پردازد و می‌نویسد : مهدی ظهور خواهد کرد وظهور او از سوی سرزمین مشرق خواهد بود نه از سرداب سامرا چنانکه جاهلان شیعه رافضی می‌پندارند و خیال می‌کنند که او الان در آنجا بوده و آخر زمان منتظر خروج او هستند که این نوع هذیان و فریب بزرگ شیطانی است که برای اثبات آن از کتاب، سنت، عقل و استحسان هیچ مدرک، دلیل و برهانی ندارند. [۳۱۴]

[۳۱۳] البدایه و النهایه ۵/۲۵۱ [۳۱۴] النهایة فی الفتن والملاحم ۱/۵۵.