نظر ابن قیم/ ٧۵۱ هـ

در (إغاثة اللهفان) می‌نویسد: شیعیان رافضی به الحاد وکفر تظاهر کرده‌ و در پوشش عشق به خاندان رسول خدا و دوستی آن‌ها نسبت به بزرگان صحابه و یاران رسول خدا ج, و دوستان و حامیان او بدگویی می‌کنند. [۳۱۰]

در کتاب (المنار المنیف) می‌گوید: اما اموری که شیعیان رافضی درباره فضایل علیس جعل کرده‌اند بی‌شمار است. حافظ ابویعلی خلیلی درکتاب (الأرشاد) می‌گوید: شیعیان رافضی درباره فضایل علی س و اهل بیت تقریباً سه هزار حدیث جعل کرده‌اند و این امر را بعید ندان، زیرا اگر تو در آنچه که نزد آن‌هاست تحقیق کنی درمی‌یابی که او راست می‌گوید. [۳۱۱]

او در همان کتاب پس از ذکر عقیده شیعه امامیه درباره مهدی می‌گوید: این‌ها برای بشریت تبدیل به ننگ و امر خنده داری شده‌اند که هر عاقلی به آن‌ها می‌خندد. [۳۱۲]

[۳۱۰] اغاثة الهفان ۲/٧۵ [۳۱۱] المنار المنیف ص۱۰۸ [۳۱۲] المنار المنیف ص۱۵۲ چاپ اول: تحقیق عبدالفتاح ابوغده