نظر امام ذهبی/ (٧۴۸هـ)

او در حاشیه‌ای بر برخی از احادیث جعلی و ساختگی درباره فضایل علی س می‌گوید: علی س سروری عظیم الشان است و خداوند او را از اینکه مردم به وسیله دروغ و امور ساختگی، مناقب او را ثابت کنند بی‌نیاز کرده است. اما شیعیان رافضی عادت کرده‌اند که فقط به امور باطل استناد و استدلال کنند و فضایلی را که برای دیگران اثبات شده است نادیده بگیرند و به همین دلیل آن‌ها همواره به امور ساختگی و دروغین استناد و احتجاج کرده‌ و احادیث صحیح را تکذیب می‌کنند واگر اندکی احساس ترس کنند تقیه در پیش می‌گیرند و صحیحین و سنت را بزرگ می‌دارند و رافضی گری و تشیع را لعنت و آن را تقبیح می‌کنند. آنان با نفرین کردن خودشان کاری می‌کنند که یهودیان و مجوسیان با خود نمی‌کنند و انواع جهالت و نادانی نه تنها در میان عوامشان بلکه در بین فضلا ومراجع آن‌ها بسیار فراوان است.