نظر ابن الجوزی/ (۵٩٧ هـ)

او می‌گوید: غلو رافضیان در محبت علیس آن‌ها را واداشته است تا احادیث فراوانی در فضیلت او جعل ‌کنند که اکثر این احادیث ساختگی به ضرر او بوده و او را آزار می‌دهد... و آن‌ها در فقه مذهبی دارند که آن را ابداع کرده‌ و دارای خرافاتی هستند که مخالف اجماع امت است... و در مسائل بسیاری که شرح آن به درازا می‌کشد، با اجماع مسلمانان مخالفت کرده‌اند که ابلیس اعمالشان را برای‌شان مزین کرده‌ است که مستند به هیچ اثر، روایت و قیاسی نیست بلکه دلیل آن وقایع و حوادث است قبح و زشتی‌های رافضیان قابل شمارش نیست. [۲٩۱]

[۲٩۱] تلبیس ابلیس ص ۱۳٧و۱۳۶