نظر قاضی عیاض/ (۵۴۴هـ)

او می‌گوید: و همچنین ما قاطعانه شیعیان غالی را به خاطر این گفته شان که می‌گویند «ائمه از انبیا برترند.» کافر می‌دانیم. [۲٩۰]

[۲٩۰] الشفا بتعریف حقوق المصطفی ص۲/۱۰٧۸