نظر ابوبکر بن العربی/ ( ۵۴۳ هـ):

در کتاب (العواصم من القواصم) می‌گوید: هرگز مسیحیان و یهودیان در اصحاب موسی و عیسی آنگونه سخن نمی‌گویند چنانکه رافضیان درباره اصحاب محمد ج سخن می‌گویند و ادعا می‌کنند که همگی بر کفر و باطل اتفاق کرده‌اند. [۲۸٩]

[۲۸٩] العواصم من القواصم ص۱٩۲