صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر نظر ابوالقاسم اسماعیل بن محمد اصفهانی مشهور به قوا...

نظر ابوالقاسم اسماعیل بن محمد اصفهانی مشهور به قوام السنه/ (۵۳۵هـ)

او می‌گوید: نماز خواندن در پشت سر آن عده از خارجیان و رافضیان که معتقد به تکفیر صحابه هستند و نیز قدریه را که مخالفان‌شان را تکفیر می‌کنند، جایز نمی‌دانم و احکام قاضیان آن‌ها را قبول نداشته و آن‌ها را ظالم می شماریم و کسانی که معتقد به کشیدن اسلحه علیه مخالفان و مباح دانستن خون هستند شهادت‌شان مورد قبول نیست. [۲۸۸]

[۲۸۸] الحجة فی بیان الحجة لقوام السنة ۲/۵۱۱