نظر امام قحطانی/ (۳٧۸هـ):

درباره آن‌ها می‌گوید:

إن الشيعه شر من وطيء الحصي
من كل انس ناطق او جان
مدحوا النبي و خونوا لآصحابه
و رموهم بالظلم و العدوان
حبوا قرابته و سبوا صحبه
جدلان عند الله منتفضان

[۲۸٧]

رافضیان از هر انسان ناطق و جنی که قدم بر روی زمین گذاشته است بدترند، ستایش پیامبر کرده و اصحاب او را خائن می دانند و به آن‌ها تهمت ظلم می‌زنند. نزدیکان پیامبر را دوست می‌دارند. یارانش را لعن می‌کنند. این دو موضوع نزد خداوند متعارض و متناقض هستند.

[۲۸٧] نونیة القحطانی ص ۲۱